New Trends In Turkish Foreign Affairs

Author: Salomon Ruysdael
Publisher: iUniverse
ISBN: 0595244947
Size: 45.75 MB
Format: PDF, ePub
View: 2454
Download Read Online
334-335; T. Ataov, NATO and Turkey, Ankara, 1970, pp. 106-107. 26 For the
speech of the Foreign Minister and comments, see issues of Ay>n Tarihi in March
and April 1948. 27 19 April 1948. 28 Cumhuriyet, 19 April 1948. 29 TBMM, TD,
Per.

V Milletleraras T Rkiye Sosyal Ve Ktisat Tarihi Kongresi

Author: İnci Enginün
Publisher:
ISBN:
Size: 77.88 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4762
Download Read Online
Divrigi ay am Imam Hiiseyin Bey'in 1848 yihnda yirmi koy ve ciftlige sahip oldugu
kayda deger. Bu miilkler Divrigi ... Ayn. Yaz., ayn. est., s. 182 n. in basjangicinda,
1841'de, Bala ayani Yagcioglu Ibrahim Aga halki vergi vermeme-. 12 Kenan ...

Sel Uklular Ve Sel Uklu Tarihi Zerine Ara T Rmalar

Author: İbrahim Kafesoğlu
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051552391
Size: 28.67 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2495
Download Read Online
Kafesoğlu, “Selçuklu tarihinin meseleleri”, Belleten, sayı: 76, 1956, s.; ayn ml.
İslâm Ansiklopedisi, Malazgirt ... 134; A. A. Vasiliev, Bizans İmparatorluğu Tarihi, I
, Türk. trc., A. M. Mansel, Ankara, 1943, s. 457. 418 H. Massé, L'İslam, Paris, 1930
, ...

Umumi T Rk Tarihi Hakk Nda Tespitler G R Ler M Lahazalar

Author: İbrahim Kafesoğlu
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051552448
Size: 63.61 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2305
Download Read Online
Bk. A. A. Vasiliev, Bizans Imparatorlugu Tarihi, I, (A. M. Mansel trc.), Ankara, 1943
, s. 124-128; Ch. Diehl, Histoire de l'Empire ... 749 Levtchenko, ayn. esr., S. 40; B.
Szász, ayn. esr., S. 192. 750 Bk.: B. Szász, ayn, esr., S. 217. 751 B. Szász, ayn, ...

T Rk Milli K Lt R

Author: İbrahim Kafesoğlu
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051551840
Size: 65.16 MB
Format: PDF, Kindle
View: 364
Download Read Online
8 4 24 V. Minorsky, Hudûd..., s. 284 n. 5. 25 Bk. Hudûd..., s. 306, 315 n. 3. 826 Bk.
Czeglédy, A Kunok eredetéröl, s. ... 269, 291 vd.; L. Râsonyi, ayn esr., s. 414; A.
mad. Gürcistan 842 Bk. F. Kırzıoğlu. Kars Tarihi, I, s. 376-381, 405 vd., 415 vd.; ...

T Rk Medeniyeti Tarihi

Author:
Publisher: Anadolu Universitesi
ISBN: 9754929033
Size: 58.98 MB
Format: PDF, Kindle
View: 7504
Download Read Online
Hiçbir millî tarihin, genel tarih çerçevesi içindeki tabiî mevkiine sokulmadan
incelenmesinin mümkün olmad›¤›, bugün art›k ... Bu suretle, ayn› kültür dairesi
içindeki üç milletin hukukî tekamülünü mukayeseli bir tarzda anlamadan,
bunlardan ...

Tarihi Bir Yalan Kabata Devri

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 46.81 MB
Format: PDF, Docs
View: 3538
Download Read Online
arwinizm'in iddias›, insan›n ve dolay›s›yla sahip oldu¤u kültürün, ilkellikten
medeniyete do¤ru ilerledi¤idir. Ancak arkeolojik ... Hatta ço¤u zaman, son derece
zengin medeniyetlerle geri medeniyetler ayn› dönem içinde var olmufllard›r.

T Rk Parlamento Tarihi

Author: İsmet Binark
Publisher:
ISBN: 9789757291367
Size: 14.26 MB
Format: PDF, Docs
View: 1220
Download Read Online
V .1941 Manisa Refik İnce 1 ay hastalığına II 23. V .1941 Maraş Dr. Kemali
Beyazıt 1,5 ay mazeretine II 2. VII .1941 Maraş Ziya Kayran 1,5 ay " II 20. XI .1941
Maraş Ziya Kayran 1 ay N 2. VII .1941 Muş Hakkı Kılıçoğlu 2 ay hastalığına N 19.