New Trends In Turkish Foreign Affairs

Author: Salomon Ruysdael
Publisher: iUniverse
ISBN: 0595244947
Size: 53.84 MB
Format: PDF, ePub
View: 3209
Download Read Online
For the establishment and changes in the structure and functions of the OECD,
see all the above-cited publications. Also surf at http://www.oecd.org/about/
origins/index.htm. 25 For Turkey's official policy towards the OEEC, see TBMM,
Zab>t Ceridesi, Per. VIII, Vol. 12, pp. 98-103 and 192ff. Also: Tschirgi, Laying
Foundations, p. 334-335; T. Ataov, NATO and Turkey, Ankara, 1970, pp. 106-107.
26 For the speech of the Foreign Minister and comments, see issues of Ay>n
Tarihi in March ...

V Milletleraras T Rkiye Sosyal Ve Ktisat Tarihi Kongresi

Author: İnci Enginün
Publisher:
ISBN:
Size: 13.54 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 396
Download Read Online
Divrigi ay am Imam Hiiseyin Bey'in 1848 yihnda yirmi koy ve ciftlige sahip oldugu
kayda deger. Bu miilkler Divrigi arazi- sinin dome birini ... emirlerini dinlemeyen
ayanlar cezalandinlmistir. Daha Tanzimat'in Sakaoglu, Qtfm-icxhan Amasra,
Istanbul, 1966, s. 174-177. Sakaoglu, Kose Pa}a, s. 43. " Ayn. Yaz., ayn. est., s.
182 n. in basjangicinda, 1841'de, Bala ayani Yagcioglu Ibrahim Aga halki vergi
vermeme-. 12 Kenan Akyiiz, Z,\ya Paja'mn Amasya mutasamfjligi sirasmda
olaylar ...

Otuz Sekizinci Uluslararas T P Tarihi Kongresi Bildiri Kitab 1 6 Eyl L 2002

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 56.72 MB
Format: PDF, ePub
View: 2812
Download Read Online
Bu hastanede erkek ve kadm hastalar t^in ayn ayn yatakhaneler yaptinldi. Her
hastalik i9in ayn ayn boliimler vardi. Sitma hastahgi i9in bir boliim, goz hastahgi
i9in bir boliim, kadin hastahklari i9in bir boliim, Genel cerrahi i9in bir boliim, ishal
hastahgi i9in ayn bir boliim vardi. Aynca erkek ve kadinlar i9in ayn ayn serin-
leme odalan vardi ve butiin boliimlerde su akiyordu14. Her boliimde yemekhane
ve eczane mevcut- tu. Diger hastaneler i9in bir model te§kil eden bu hastaneye
90k ...

Sel Uklular Ve Sel Uklu Tarihi Zerine Ara T Rmalar

Author: İbrahim Kafesoğlu
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051552391
Size: 35.29 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6215
Download Read Online
Kafesoğlu, “Selçuklu tarihinin meseleleri”, Belleten, sayı: 76, 1956, s.; ayn ml.
İslâm Ansiklopedisi, Malazgirt Muharebesi mad. 415 P. Wittek, Le r6le des tribus
turques dans l'Empire Ottoman, Mélanges G. Smets, Bruxelles, 1952, s. 665-676.
416 Bk. R. Grousset, Histoire des Croisades, I, Paris, 1948, s. XII. 417 Guillaume
de Tyr, bk. R. Grousset, ayn. esr., s. XXXIII; Ch. Diehl, Histoire de l'Empire
Byzantin, Paris, 1920, s. 134; A. A. Vasiliev, Bizans İmparatorluğu Tarihi, I, Türk.
trc., A. M. ...

Umumi T Rk Tarihi Hakk Nda Tespitler G R Ler M Lahazalar

Author: İbrahim Kafesoğlu
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051552448
Size: 28.47 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 2177
Download Read Online
muhkem bir häl almiStI. Bk. A. A. Vasiliev, Bizans Imparatorlugu Tarihi, I, (A. M.
Mansel trc.), Ankara, 1943, s. 124-128; Ch. Diehl, Histoire de l'Empire Byzantin,
Paris, 1920, s. 10 v.d. 744 Le Beau, Histoire du Bas-Empire, Paris, 1780, VII, 413.
745 Bk.: A. A. Vasilliev, ayn. esr., s. 128; M. L. Levtchenko, Byzance, des origines
à 1453, Paris, 1949, S. 35. 746 B. Szász, ayn. esr., s. 169 747 F. Altheim, Attila et
les Huns, Paris, 1952, s. 145. 748 B. Szász, ayn, esr., S. 187. 749 Levtchenko,
ayn.

I International Congress On The History Of Turkish Islamic Science And Technology

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 37.12 MB
Format: PDF, Docs
View: 6135
Download Read Online
Dr. Dr. He in z Goerke 1943 y 111 n da Berlin in iver sites i Tip Fakii 1 t e s in i b it
irm is ve ayn 1 in iversite de gö rev alm 1st 1 r. 1962 y 1 1 in da ord in a ryūs 1
tige y liks elm is olan Prof. Goerke 'n in tip tarihi a lan in d a pek Çok es er i v ar
d1 r. 1969 dan be ri Münih Ludwig-Maximilian tin ivers ites i Tip Tarihi Enst it is ii
ve ayn 1 tin ivers it en in Gros s h a dern K1 in i; in in b ask an i o lan Prof. Goerke
ç e s it li kurulus lard an a 11 nm is 5 mad a lya, 5 s ild ile 5 billims e1 kurulus un
fahri ...

T Rk Milli K Lt R

Author: İbrahim Kafesoğlu
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051551840
Size: 47.89 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 3635
Download Read Online
284 n. 5. 25 Bk. Hudûd..., s. 306, 315 n. 3. 826 Bk. Czeglédy, A Kunok eredetéröl,
s. 43-50. 8 6 827 El-Kâmil, 408/1017-1018 yılı. Ayrıca bk. A. mad. Karahanlılar, s.
256a. 828 Bk. L. Râsonyi, ayn esr., s. 137. 829 Kitâbe II, doğu, str. 26; Şine-usu,
doğu, 7, 11. 830 Tafsilen bk. V. Minorsky, Hudûd..., s. 304-310; Mervezî, s. 32,
107 vdd.; F. Sümer, Oğuzlar..., s. 31 vd. 8 3 1 DLT, III, s. 29. 32 V. Minorsky,
Hudûd..., s. 316; A. N. Kurat, Peçenek Tarihi, s. 183. 833 D. Rassovsky, Polovtsi,
Sem.

Ii Uluslararas T Rk Ve Slam Bilim Ve Teknoloji Tarihi Kongresi 28 Nisan 2 May S 1986

Author: Sinan (Mimar)
Publisher:
ISBN:
Size: 57.35 MB
Format: PDF, ePub
View: 3947
Download Read Online
... ve müzehiblik ayn ayn birer sanat bülümüydüler.Fa kat bütün bunlar bir
mimarin .bütün olarak düsünmesl ve yaptirmasi la zim gelen islerdi.(2) Osmanli
Türkleri Anadolu ve Rumeli'de; kbprüler, yollar, kervan saraylar, su yollari,
camiler, okullar, medreseler, darüsslfalar ya - parken sinirlarda da kale ve
istihkâmlar yapiyorlardi . Daha ilk zamen- lardan itibaren yaptiklari "kale"ler,
yabancilara ürnek olacak derece de mükemmeldi.O) (1) Ç.Uluçay-E.Kartekin.
Yüksek Mühendislik Okulu.

T Rk Medeniyeti Tarihi

Author:
Publisher: Anadolu Universitesi
ISBN: 9754929033
Size: 54.48 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6076
Download Read Online
‹flte bu bak›mdan tarihlerinin bin y›ll›k devresini Yak›n fiark ‹slâm Kültürü dairesi
içinde geçiren Türkler için, yaratmak hususunda kendilerinin de büyük rolleri
olan bu kültürü lây›k›yle tetkik etmek yaln›z ilmî de¤il, ayn› zamanda milli ve
mecburi bir görev ve sorumluluktur. Fikir ve san'at tarihi, hukuk tarihi, din tarihi
gibi sahalarda, k›sacas› bir baflka sözcük ile "içtimâî tarih'in bütün flubeleri için,
bu mecburiyet daima kendini gösterir. Meselâ müslüman Türkler'in hukuk tarih"ini
incelemek ...

T Rk Parlamento Tarihi

Author: İsmet Binark
Publisher:
ISBN: 9789757291367
Size: 21.94 MB
Format: PDF
View: 4175
Download Read Online
Manisa Dr. Saim Uzel 2 ay II 2. VII .1941 Manisa Kâni Karaosman 3 hafta
mazeretine II 23. V .1941 Manisa Refik İnce 1 ay hastalığına II 23. V .1941 Maraş
Dr. Kemali Beyazıt 1,5 ay mazeretine II 2. VII .1941 Maraş Ziya Kayran 1,5 ay " II
20. XI .1941 Maraş Ziya Kayran 1 ay N 2. VII .1941 Muş Hakkı Kılıçoğlu 2 ay
hastalığına N 19. III .1941 Muş Hakkı Kılıçoğlu 2 ay " N 23. V. 1941 Niğde Dr.
Rasim Ferid Talay 2 ay " n 23. V .1941 Niğde Faik Soylu 1 ay " n 3.1.1941 Niğde
Halid Mengi 2 ay ...