K Edebiyat Metin Tahlilleri

Author: Erman Artun
Publisher:
ISBN: 9786054208517
Size: 60.43 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 2618
Download Read Online
Hudâ kemâl üzre vermiş kemâli Gönlümden gider mi hüsnün hayâli Şöyle
senden ayrı Ya'kub misâli Giryânın değildir ya nedir gönül 3. ... Ben Ömer
kulunun fedâdır cânım Serv-i hırâmânım şâh-ı hûbânım Sen de iıısâf eyle benim
sultânım Kurbânın değildir ya nedir gönül Âşık Öiner (Elçin, 19s7z 24› Kafiye
Şeması: abab/ cccb/dddb/ eeeb/ fffb, Ölçü: 6+5=11'li hece ölçüsü, Nazım Birimi:
Dörtlük, Nazım Şekli: Koşma, ... Senin günahkar saçlarında benim gönlüm misafir
değil de nedir?

Hayret Nin Din Tasavvuf D Nyas

Author: Mustafa Tatçı
Publisher:
ISBN: 9789759806552
Size: 69.85 MB
Format: PDF, Kindle
View: 1745
Download Read Online
Bu güzellere sadâkat arz eden âşık(gönül)ın günâhkâr olacağını söyler: Şimdiki
dilberlere 'arz-ı sadâkat eylesen Hayretî-veş sen de olursın günehkâr ey gönül (G
.248.5) h. Şehîd, Gâzi, Cihâd-ı Ekber Beyitlerde şehîd kavramı, âşık ve âşıkın
gönlü için anılır. Âşık, "şehîd-i aşk"tır. Sevgilinin -öldürücü- gözleriyle meydana
gelen şehâdet hâli bir beyitte: Gözlenin maktûlinün kabrinde nergisler bite Ol
şehîd-i 'ışk içün yer yer uyarmış çerâglar (G. 167.2) şeklinde işlenir. Şehidin
Cennetlik ...

Zara L A K Adem

Author: Tahir Kutsi Makal
Publisher:
ISBN:
Size: 38.82 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 2728
Download Read Online
Sevdiği güzel, aradığı güzel buralarda olamazdı. ... Tatlı gülüşü vardı, güzel
bakışı iç zenginliğini ayna gibi gösteriyordu Adem'in vakti azdı. ... deyiş vardı : Ne
uyursun be ey Adem Bu can sana emanettir Dalma dünyanın zevkine Bu can
sana emanettir Emir gelince Mevla'dan Uear can kuşun yuvadan Göçün kalkar
musalla'dan Bu can sana emanettir Şeytan lle gir savaşa Çal başını taştan taşa
Gel günahkâr olma yaşa Bu can sana emanettir Âşık Adem gel kâmil ol Şeytanı
öldür alim ol ...

Uluslararas Mevl N Mesnev Mevlev H Neler Sempozyumu Bildirileri

Author: Mehmed Veysi Dörtbudak
Publisher:
ISBN: 9789944572705
Size: 12.52 MB
Format: PDF, Mobi
View: 7594
Download Read Online
Aşağıdaki beyiderde Hz.Ali ve ehl-i beytten feyiz aldığım, bunlara aşkla sevgiyle
bağlı olduğunu, bununla övündüğünü, onların şiirine ilham kaynağı olduğunu,
onların uğruna canını vermeye hazır olduğunu söyler. O, Alevîlikle ilgili duygu ve
düşüncelerini mealen şöyle anlatır: "Allah'ın feyzine ma^har ve Haydar'ın lutfuna
nail olup işret civarım elbette terkederim. Hakk'tn Atâ'st ben, ehl-i beytin
seveniyim; onlar aşık: ne kadar günahkar olursa olsun kovma~lar.Gönül, Haydar-
t Kerrâr'ın ...

K Seyr N Bibliyografyas

Author: Hasan Avni Yüksel
Publisher:
ISBN:
Size: 52.14 MB
Format: PDF, Kindle
View: 7177
Download Read Online
ÂŞIK SEYRÂNİ'NlN ŞİİRLERİNDEN öRNEKLER 1 Zâlim felek hele etme acele
Hak bilir hasretim gurbet eldedir Alçak fidanların boyu yûccle Bülbülüm hevesim
gönce güldedir Âhım bulut gibi gökde dolanır Gâhi pirelenir gâhi ulanır Gam yeli
... namaz Salâta cemaat ne güzel uymuş Yaz günü sefalı kış gününde kar
Sâdıklara rıdvân kâziblcre nâr Güzellere vefâ âşıklara zâr Kâmillere sohbet ne
güzel uymuş Salimlere sabır mü'mine gazâ Mülhide cehennem âsiye ceza
Seyrânı günahkâr 9.

Narmanl K S Mmani

Author: Sümmanı̂
Publisher:
ISBN:
Size: 63.82 MB
Format: PDF, Docs
View: 6329
Download Read Online
Dedim gönül vazgeç kuru sevdadan A§kin siteminden ser-i hevadan Bu fani
dünyadan fi'l-i fenadan Derkenar olmaga yol bulamadim Beyhude geçirdim
ömrümü heba Gülmedim dünyada, sürmedim sefa Yükümü yükledim vardim
sarraifa ... içinde bal bulamadim Derdinden rahatim eylemem hazer Bu askin
topuzu serimi ezer Kime meftun oldum kildimsa nazar Kendimden gunahkâr kul
bulamadim Her bir mu§tak bu §ikara yeti§mez Cehd etmeyen о dildara yeti§mez
Canim ister elim ...

Y Nus Emre D V N K Y Nus

Author: Yunus Emre
Publisher:
ISBN:
Size: 59.95 MB
Format: PDF
View: 2049
Download Read Online
gökçe 198 gökçek 43 gökler 43,57, 120, 127, 168, 200 göl 85, 86 gölge 86, 185
gölgelik 74 gömlek 93, 203 gönül 30, 31, 38, 42, 53, 54,75, 70, 72, 88,38, 94, 96,
100, 105, 106, 108, 110, 113,126, 136, 39, 137, 141, 147, 148, 165, 170, 171,
177, ... 191, 194, 218 günahkâr 66 gündüz 42, 55, 70, 77, 104, 106, 142, 153,
161, L72, 206, 223, 225 güne§ 47, 86, 109, 109,127, 165, 167, 230 gürcisthan 97
güven 40, 46,117 güvercin 197 güzel 39, 43, 62, 83, 94, 103, 104, 133, 135, 145,
183, ...

Turk Dili Ve Edebiyat Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 75.51 MB
Format: PDF, Kindle
View: 7399
Download Read Online
Âşık ve maşukanın varlığı aşk ile olduğu halde, bakıyorsunuz, ortada yine
günahkâr aşktır. 7. Aşk hastaya şifadır, ahdine vefa eder, meclis içinde safadır,
gül yetiştiren bir dikendir. 8. Biz aşk ile nasıl bir olmayalım, ... onu takip eden beyit
izah edecektir. Fakat burada sûkte 'yanık' kelimesi üzerinde tevakkuf etmek icap
eder. Kanaatimizce yanık gönül mecazî aşka düşüp onun ıstıraplannı çekmiş
gönül demektir, güzelliği görüp ona bağlanabilen gönül demektir, hakikî 28 AH
Nihad Tarlan.

Sl M Ansiklopedisi K Mer B L K Lliyesi

Author: Türkiye Diyanet Vakfı
Publisher:
ISBN:
Size: 78.83 MB
Format: PDF, Kindle
View: 7353
Download Read Online
Hallaç'- dan gelen ve Bakirde güzel bir ifadesini bulan bu görüş daha sonra aşk
konusunu işleyen mutasavvıfların hareket noktası olmuş, bütün âşık mutasavvıflar
aşk konusundaki görüşlerini bu mihver etrafında geliştirmişlerdir. Bu görüşe göre
âlem aşktan ... Behîmî aşk ayyaş, günahkâr ve aşağılık kimselerin tanıdıkları nefs-
i emmârenln eseri olup aslında hevâ ve hevesten ibaret olan aşktır; şehveti ve
nefsî arzulan tatmin etmeyi hedef alır. Mâkul ve meşru çerçevede olmayan
behîmî ...