Parliament Of The Republic Of Azerbaijan And International Organizations

Author: Akshin Babaev
Publisher:
ISBN:
Size: 27.37 MB
Format: PDF
View: 2756
Download Read Online
isgalci Ermanistan Respublikasi, digarinin isa arazisinin 20 faizi isgal olunmus
Azarbaycan oldugunu nazara almir, isgalci ila isgala maruz qalan olkaya eyni
gozla baxirlar. ATOT-in Minsk qrupunun rahbarlari deyirlar ki, «ermanilaiia dil
tapin, danisin. Onda biz vasitacilik eda bilarik.» Basa diisa bilmirik, biz isgalci
Ermanistanla neca iimumi dil tapa bilarik? Ogar biz oziimuz bu problemi hall eda
bilacakdiksa, onda beynalxalq taskilatlara na iiciin miiraciat edirdik?! Ermanistan
isgal etdiyi ...

M Rut Inqilab 100

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 69.16 MB
Format: PDF, Docs
View: 3395
Download Read Online
Har iki imperialist dovlatin harbi birlasmalari Iran arazisinda ozlarini isgalci- lara
maxsus tarzda apanr, yerli adat-ananaya hormat etmadan daxili islara
kobudcasina miidaxila etmakdan bela cakinmirdilar. isgalci ordular Iran
vatanparvarlarina divan tutur, milli ruhda dustman insanlann cismani mahvindan
da cakinmirdilar. Olkanin tahliikasizliyinin tamin olunmasinda acizlik gostaran
sah ho- kumati xarici isgalcilara qarsi miibariza aparmaq iiciin xalqa soy- kanmak
avazina, imperialist ...

T Rk D Nyas Ara T Rmalar

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 26.72 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2846
Download Read Online
Bu savasta bazi ögretmenlerimiz, hem isgalci güçlere karsi örgütlenmede hem
de bizzat cephede gönüllü mücahitler olarak mücadele vermislerdir. 1. Kurtuluç
Savasi Gönüllü Mücahitleri 15 Mayis 1919'da Yunanlilar tarafmdan izmir'in isgali
üzerine protesto miting- leri yapilmaya baslandi. Ögretmenler bu mitinglerde ve
kongrelerde isgalci güçlere karsi örgütlenmede etkili oldular. Nitekim, Izmir'in
isgalinden sonra basto Üsküdar olmak üzere Kadiköy, Fatih, Sultanahmet ve
Darülfiinun ...

Erdem

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 61.21 MB
Format: PDF, ePub
View: 378
Download Read Online
... vatanlarını diizenli ordularin isgalinden kurtardiklarini gösteren iki Örnek vardir.
Birinci Dünya Savaşi sonunda Sanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş'i istila
eden Fransızlar, halk kahramanlarının mücadelesi sonunda buillerden
gekilmislerdir, ikinci zafer de Karasu'da, Sakarya dolaylarinda kazanilmıştır.
Burada da halk kahramanlari isgalci ingilizleri ve Yunanlıları İzmitten ve
Adapazari'ndan cikarmislardir. Bu basarilar Türk halkının mücadelegücünün,
azim ve kararının eseridir.

T Rkistan Da Yenilik Hareketleri Ve Ihtilaller 1900 1924

Author: Timur Kocaoğlu
Publisher:
ISBN: 9789080440951
Size: 60.49 MB
Format: PDF, ePub
View: 2535
Download Read Online
Ancak isgalci kuvvetlerin yaptiklanni, cevirdikleri oyunlan goren Mustafa Qokay
istanbul'da fazla kalamayacagini, Tiirkistan meselesiyle ilgili diisiincelerini
burada icraata dokemeyecegini anhyor. istanbul'da gordiikleri. Turkiye
hakkindaki miittefik tasanlan ve Turkiye'nin gelecegi hakkinda Tiirkistan
Tiirklerinin goriis ve dileklerini bir muhttra halinde miittefik kuvvetler
komutanhgina verdi. Bu arada Mustafa Qokay'in pesini birakmayan Bolsevikler,
onu ele ge9irmek veya kazanmak icin ...

Be Inci Milletleraras Yemek Kongresi

Author: Feyzi Halıcı
Publisher:
ISBN: 9789751611116
Size: 22.20 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6795
Download Read Online
Bir çok Azerbaycan mutfagi yemeginin adlanna eski yazilarda da rastlamak
mümkündür. Ülkemiz asirlar boyu muhtelif gaspçi ve isgalci devletlerin
hücumlanna ugrayip parçalansa; geçici ugursuzluga ugrasa da yine özünün
gücü hesabina millî medeniyetini ve nillîyemeklerini koruyup, saklayabilmistir.
Azerbaycan uemeklerinini yüksek lezzetli adi ve kalitesi iie düntada meshurdur.
Azerbaycan yemeklerini baska milletlerin yemekleri ile kanstirmak olmaz. Ama
son yillarda Azerbaycan ...

Author: Фäзаил Аğамалı
Publisher:
ISBN:
Size: 16.88 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4654
Download Read Online
Meruze hazir olandan sonra Avropa §urasi novbeti defe 6z senedlerinde tesdiq
edecek ki, Ermenistan isgalci dovletdir ve o, Azerbaycan torpaqlanni azad
etmelidir. eminem ki, bu, bele olmahdir. Diger vezifem ise burada Azerbaycamn
milli maraq- lanni qorumaqdan ibaretdir. Bu yolda meni ne Klerfay- tin hedeleri,
ne de layiheye sahnan maddeler qorxut- mur. - /I ham mudllim, Siz be Id birfikir
isldtdiniz, bu, Daghq Qarabag probleminin birba§a Avropa §urasindaki miiza-
kirdldrinddn ...

Az Rbaycan Folklorunun Regional X Susiyy Tl Ri

Author: Hüseyn İsmayılov
Publisher:
ISBN:
Size: 39.52 MB
Format: PDF, ePub
View: 4620
Download Read Online
... sonraki 8 esr erzinde Agbaba Tiirk dovletinin siyasi sinirlan i^inde olub. Tarixi
material- lardan melum olur ki, Agbaba XVI yiizillikden baslayaraq Cildir sancagi,
Cildir eyaleti adiyla Turkiye erazisinin inzi- bati vahidi kimi qeyd olunur. Cildir
eyaletinin icerisinde yerlesen Agbaba bolgesi bir terefden Axilkeleye, bir teref-
den Cildir - Qarsa, bir terefden de Dag-Borcahya soykenir. Bu erazi 1877-1878-ci
illerde bas vermis rus-tiirk miihari- besinden sonra isgalci ruslann eline kecmisdir
.

Belleten

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 23.85 MB
Format: PDF, ePub
View: 6714
Download Read Online
Toplantida; isgalci düsmana karsi direnis fíkrini savunun Zerruk Pasa, valinin
merkez sarayina çekilerek direnisin oradan yönetilmesinin uygun olacagini, orayi
savunmanin daha kolay oldugunu ileri sürdü. Zerruk Pasa, valinin de onayi ile
savunma hazirhklanna baslamak üzere Mennube'den ay- nlarak Tunus'a
döndü22. Zerruk Pasa'nin saraydan aynlmasindan sonra valiye gelen ve
muhteme- len Fransizlarin tertibi olan bir telgraf valinin karanni etkiledi. Telgrafta
"padisah hazretleri ...