Yatay Toplum

Author: Lawrence Meir Friedman
Publisher:
ISBN: 9789754582260
Size: 23.31 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 4079
Download Read Online
18 Elbette bu Max Weber'in Protestanlığı kapitalizmin yükselişinde can alıcı faktör
olarak tanımlayan ünlü kitabı Protestan Ahlak ve Kapitalizmin Ruhu'nun
tezlerinden biriydi. Evrensel kabul görmeyen Weber'in teziyle ilgili çok şey yazıldı
; bkz. Eisens- tadt, The Protestan Ethic and Modernization. 19 Kuşkusuz
misyonerler hâlâ aktiftir; fakat diğer kültürlere ve dinlere on dokuzuncu yüzyılda
yaptıklarından daha dikkatli ve duyarlı yaklaşmak zorundadırlar. 20 Soysal, Limits
of Citizenship, s.

Sanayi Sosyolojisi

Author: Orhan Türkdoğan
Publisher:
ISBN:
Size: 20.64 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3791
Download Read Online
Calvin'in ilkelerinin: ekonomik dengesizlik, sosyal haksızlık, spekülâsyon,
çalışma, endüstri ve ticaret, devlet müdahalesi, faiz ve ödünç verme hakkındaki
ilginç düşüncelerinin kapitalizmin gelişimi üzerinde büyük etkileri olmuştur (42).
Nitekim, Cenevre, Bale, Amsterdam, Londra gibi protestan ülkeleri başkentlerinin
, ticarî kapitalizmin büyük merkez leri oluşunun sebeplerini de burada aramak
gerekir. Max VVeber'ın ünlü eseri «Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Ruhu»
dediği husus da ...

T Rk D Nyas Ara T Rmalar

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 79.36 MB
Format: PDF, Docs
View: 4187
Download Read Online
Bir zamanlar Romantizm akımı vardı, sonra bunun karşıtı Aydınlanma çağı geldi
ve "akıl" olgusunu felsefi düşüncesine Pozitivizm 19. yüzyıla damgasını vurdu. 21
. yüzyılda da bilgi çağı egemen olmuştur. ... 1900'ler sonrası Max Weber, bu
görüşü daha da ileri götürerek, "Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Ruhu" adlı
eseriyle desteklemiştir. VVeber'in bu tezine göre, kapitalizmin ... Yoksa sosyal
ahlak anlayışı ile bu etikal yaklaşım sağlanabilir mi? Hepsinin ötesinde, Türk
kapitalist sistemi ...

Modernle Me Sl M D Nyas Ve T Rkiye

Author: Sabri Orman
Publisher:
ISBN:
Size: 27.10 MB
Format: PDF, Kindle
View: 1217
Download Read Online
İşte tam bu noktada, aydınlanma ve modernleşmenin mutlaklaştırılması, dinin ise
göre- celileştirilmesi ile neyi kastettiğimiz belirginleşmektedir. Burada klasik
modernleşme kuramının, Batı'nın Protestanlık ile geçirmiş olduğuna benzer bir
dinî reformu Müslüman toplumlar için de gerekli ve zorunlu gören yaklaşımı
yeniden ü- retilmektedir. Bu tema, Weber'in Protestan Ahlak ve Kapitalizmin
Ruhu (1985) adlı ünlü kitabının yayınlanmasından bu yana, işlevselci ve
modernleşmeci kuramın ...

N Aat Ya Resulullah

Author:
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750522508
Size: 62.59 MB
Format: PDF, ePub
View: 3497
Download Read Online
... AKP, aslında bir tür Müslüman Protestan ahlakı kapitalizmin ruhu ile
buluşturmayı başarmıştır da denilebilir. İslâm'ın, kurtuluşu dünya nimetlerinden
uzaklaşarak, kendini ilahi amaçlara vakfeden sufi ve münzevi bir yorumundan
dünyevi, mülkiyetçi ve hatta giderek hırslı bir tekelci zenginlik anlayışı olarak
yorumlanabilmesi için radikal bir dönüşüm ve teorik bir arka plan gerekir:
Düşmanı kendi silahıyla vurma, anti-emperyalizm gibi damarlardan beslenen, bir
tür Protestan İslâmî ahlak ...

Sosyal De I Me Ve Din

Author: Ali Akdoğan
Publisher:
ISBN: 9789756373194
Size: 79.58 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 948
Download Read Online
Din de bu faktörlerden birisidir.75 Bu etki hangi oranda ve nasıl olur, o tamamen
farklı bir boyuttur. Bu etki, dinin yapısına, iktisadi davranışa ve kişinin tutumuna
göre farklı şekillerde olabilir.76 Toplumsal bir olgu olarak din, toplumun diğer
alanlarını etkilediği gibi onlardan da etkilenmektedir. Bu bağlamda din ile iktisat
da karşılıklı etkileşim halinde bulunmaktadır. Max Weber, bu etkileşimi
Hıristiyanlık bağlamında, "Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu" adlı
çalışmasıyla ortaya ...

Salih Zbaran Ve Zeki Ar Kan A Sayg

Author: Ertan Eğribel
Publisher:
ISBN: 9789759173531
Size: 23.28 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4587
Download Read Online
Weber, mesleği, "bir bireyin sürekli gelir ve geçim kaynağını oluşturan işlevlerinin
uzmanlaşma, özgülenme ve bileşme biçimi"22 olarak tanımlamış, başyapıtı
Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu'nda, kapitalizme teorik temel bulma
çabasında meslek kavramına, özellikle de Luther'in meslek kavramına
yönelmiştir.23 Bu çerçevede, Durkheim ile Weber, işçi sınıfının bilincini dağıtma
noktasında meslek ahlâkı terimini gündeme getirmişlerdir.24 Batı sosyolojisinin
öncüleri, sınıf yerine ...

Sosyolojik A Dan

Author: Güney Nair
Publisher:
ISBN: 9789755202419
Size: 18.41 MB
Format: PDF, Kindle
View: 1107
Download Read Online
Max Weber, "Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu" isimli ünlü eserinde,
irdelediği kapitalizmin kökenlerinin aslında hristiyan alemindeki reformlarda
yattığını dile getirmektedir. Tanrı inancı olan, yüksek kar peşinde koşan yani
zenginleşendir. Mümin bu şekilde maddi başan yani, mümkün olan en yüksek
kar peşinde koşandır. Ama varlık ve kazancını kendi zevki için harcamamalıdır.
Dünyevi şeyler, yeryüzünün nimet ve zevkleri haramdır. Bunlardan uzaklaşmak
gerekir. Demek ki ...

Sabri Fehmi Lgener

Author: Murat Yılmaz
Publisher:
ISBN:
Size: 77.61 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5473
Download Read Online
Mesela Cemil Meriç bir yazısında VVeber'in ilmî derinliğini ve politikayı
üniversiteye sokmayışını takdir ederek, Ülgener'i de saydığı birkaç çalışma
dışında Türkiye'de ele alınmamasına hayıflanır. (Meriç, 1973) Bir başka
çalışmasında ise, VVeber'i "Avrupa'yı dünyanın kalpgâhı" olarak görerek, Avrupa'
nın protestan ahlâk dolayısıyla kazandığı akılcılık ve bunun ürünü olan
burjuvazinin ve kapitalizmin ahlâksızlıklarına ahlâkî bir şal örtmekle eleştiriyor.
Meriç şöyle diyor: "VVeber, ...

T Rk Edebiyat

Author: Ahmet Kabaklı
Publisher:
ISBN:
Size: 20.74 MB
Format: PDF, ePub
View: 7049
Download Read Online
~Ğökalp üzerinde orijinal bir tez çay lışması yapmış bulunan Üriel Heyd,
Almanca bilmemesine rağmen, Onun, kültür ve medeniyet teorisini dolaylı bir
şekilde Alman sosyolojisinden ve büyük ihtimalle "Gemeinschaft und
Gesellschaft" adlı eserini ilk ... Nitekim, VVeber'in kapitalizmin protestan
ahlâkından doğduğu, ancak zamanla onu erozyona urattığı ve dünyevileştiği (
sekülarizasyon) tarzındaki görüşleri, "Protestan ahlâkı ve kapitalizmin ruhu" adlı
eserinin ana felsefesini teşkil eder.