Ankara Niversitesi Dil Ve Tarih Co Rafya Fak Ltesi Yay Mlar Bibliyografyas 1935 1966

Author: Benâl Acır
Publisher:
ISBN:
Size: 31.31 MB
Format: PDF, ePub
View: 412
Download Read Online
"Bugünün iptidailerinde 'mutilasyon' (sakatlama) pratiği ve mahiyeti hakkında",
cilt XIII sayı 3 (Eylül 1955) 39-49 s. 1 planş Erdentuğ, (Aygen) Nermin. "Edebiyat
doktorları adına söylev", cilt II sayı 3 (Mart-Nisan 1944) 371-372 s. Erdentuğ, (
Aygen) Nermin. "İnsanhğın kültür tarihi hakkında", cilt IV sayı 4 (Mayıs-Hazi- ran
1946) 429-435 s. Erdentuğ, Nermin. "Köy toplumları ile ilgili kalkınma
çahşmalarında etnolojik (sosyal antropolojik) çahşmaların yeri", cilt XXIII sayı 1-2
(Ocak-Haziran ...

Mizah Dilinin Gizemi

Author: Çiğdem Usta
Publisher:
ISBN:
Size: 54.17 MB
Format: PDF, ePub
View: 3286
Download Read Online
Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1996, s. 318. "'Eşekte. '"Abdurrahman Güzel, "
Tekke Şiiri", Türk Dili Dergisi, C.57, Sayı: 445-450 (O- cak-Haziran 1989), s. 327.
"'Bayrak, a.g.e., s. 201. '"Onay, a.g.e. s.329. ""Saim Sakaoğlu, Türk Saz Şiiri, Türk
Dili Dergisi, C.LVII, S: 445-450 (Ocak- Haziran 1989), s.203. 201 Gelişim
Hachette Alfabetik Genel Kültür Ansiklopedisi, C.V, 1. Baskı, Sabah Yayınları,
İstanbul, 1993, s. 1580. ^Cevat Yerdelen, "Eski Türk Edebiyatında Türler", A.Ü.
Türkiyat ...

T Rkiye Ekonomisi

Author:
Publisher: Anadolu Universitesi
ISBN: 9750603036
Size: 32.84 MB
Format: PDF, ePub
View: 6058
Download Read Online
Eldeki veriler 1997 Haziran krizi evvelinde k›sa dönemli d›fl borçlar›n merkez
bankas› rezervlerine oran›n›n Endonezya'da %170, Tayland'da %150,
Filipinlerde %90 ve Malezya'da %60 oldu¤unu göstermektedir. Dolay›s›yla ...
Sonuçta, 2000 y›l› boyunca likidite yarat›lmas› ve parasal riskin ortadan kald›r›
lmas› hususlar›nda scak para hareketlerine dayan›ld›¤›n›, bu aç›dan scak para
ak›mlar›n›n yaratt›¤› cazibenin bu döneme damgas›n› vurdu¤u görülmektedir.
SIRA S‹ZDE ...

Di Ticaret Y Ll K Istatistik Ve Aral K Ayl

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 63.67 MB
Format: PDF, Kindle
View: 1612
Download Read Online
Partie 1, Commerce special, importations et exportations par nature des
marchandises et par pays. Özel ticaret, maddeler ve memleketler itibarile ithalât
ve ihracat. Kısım 1. Eacportations par chapitre des marchandises en 1957.
Chiffres mensuels, et cumules. ās; ihracat — Exportations 3 #5 § - - Z. § s -- Oc - -
g - - - & – - a zit-arm — - cakHaziran 3 §§ H Nisan Avril Mayıs Mai Haziran Juin
Janvier — Juin to S - 's Un | i ; S ; § Miktar Klymet Miktar Klymet Miktar Klymet
Miktar Klymet § 2.

Roman Ve Ger Eklik Ba Lam Nda

Author: Selçuk Çıkla
Publisher:
ISBN: 9789753385145
Size: 67.67 MB
Format: PDF, Kindle
View: 172
Download Read Online
14, S. 136, Temmuz 2001, ss. 45-51. Çiftlikçi, Ramazan, "Mehmed Rauf un Eylülü
", Yedi iklim, c. 8, S. 57, A- ralık 1994, ss. 31-37. Çiftlikçi, Ramazan, "Türk
Romanında Tip ve Karakter Problemi", Yedi iklim, S. 123, Haziran 2000, ss. 42-
49. ... Duman, Doğan-Duman Pınar, "Kültürel Bir Değişim Aracı Olarak Güzellik
Yarışmaları", Toplumsal Tarih, c. 7, S. 42, Haziran 1997, ss. 20- 26. Duman,
Doğan, "Cumhuriyet Baloları", Toplumsal Tarih, c. 7, S. 37, O- cak 1997, ss. 44-48
. Dumont, Paul ...

Manas Destan Ve Etkileri Uluslararas Bilgi Leni

Author: Atatürk Kültür Merkezi (Ankara, Turkey)
Publisher: Ataturk Kultur DIL Ve Tarih Yuks
ISBN:
Size: 74.64 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3167
Download Read Online
Ankara, 21-23 Haziran 1995 ; Konya, 24-26 Haziran 1995 Atatürk Kültür Merkezi
(Ankara, Turkey). Camandm ku§u ol bolso, Camandin iti ol bolso. GH. В. .s. 99/
2108) Cak§i catik kep ayssa Cakgi coopbereyn! Caman katuu kep ayssa Caman
coop bereyn! (Ш. B. s. 74/798) Destanda ay carkin (ay i§igi) ve kün carkm (güne§
i§igi) gibi güzelligi ve berrakhgi temsil eden sifatlann sürekli olarak törö (efendi),
çoro (yigit) ve uul (ogul) için kullanilmasi ve ayni ifadeler içinde tekrarlanmasi ...

Sun Ull H Gayb

Author: Bilal Kemikli
Publisher:
ISBN:
Size: 57.55 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3980
Download Read Online
maları, Yıl: XVII-XXI, 1-2 (1979-1983), Ankara, 1983, S. 208. OĞLANLAR ŞEYHİ
İBRAHİM EFENDİ, Divân-ı Hazret-i Dil-i Dânâ, Milli Kütüphane. , nr. FB.328. , Müf
îd ü Muhtasar, İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, O. Nuri Ergin, nr.308.
ÖNGÖREN, Reşat, "Şeriatın Kestiği Parmak : Kanuni Sultan Süleyman Devrinde
İdam Edilen Tarîkat Şeyhleri", İSLAM Araştırma Dergisi, c. I, S. 1, (O- cak-Haziran,
1996), S. 123-140. OZAN, Osman Kemâlî, İrfan Sızıntıları, (Haz. Baha Doğramacı)
 ...

Konya Bas N Tarihi

Author: Caner Arabacı
Publisher:
ISBN: 9786056063510
Size: 40.67 MB
Format: PDF, Mobi
View: 1384
Download Read Online
FA, 1937, "Konya: Konya Halkevi aylık dergisi, Eylül 936", Ülkü, îkincikânun 1937
, C. 8, S. 47. ... GÜCÜYENER Mustafa Naci, 1961, Bu Eser Bugün Doğmuştu,
Yeni Kon- ya,\ Haziran 1961, S. 4227. ... meleri ve Basını, Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi yayını, Ankara. GÜNEŞ İhsan, 1923
Seçimlerinde Oylar Nasıl Kullanıldı?, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dergisi, (Muammer Aksoy'a Armağan), C. XLVi, No. 1-2 C)cak-Haziran/
253-264, ...

Cumhuriyet In 75 Y L Nda T Rkiye De Din E Itimi Ve Retimi Lm Toplant S

Author: Yücel Hacaloğlu
Publisher: Turk Yurdu Yaynlar
ISBN:
Size: 48.53 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4580
Download Read Online
... n 19, O- cak-Haziran 1995. •Journal Offıciel", Lois et decrets, 21 Ağustos 1920,
s. 12 287. Knut Walf. "Eglise et Etat aux Pays-Bas" (Hollanda'da Kilise ve Devlet),
in: Conscience et LibertĞ, 32.2e Semestre, s. 123-131. Marie /.ımmermann."L'
application actuelle des articles organique du culte en Alsace et en Moselle" (
Alsace ve Moselle'de Dinî Organik Maddelerin Güncel Olarak Uygulanması), in:
Jean Schlick (dir ) "Eglises et Etat en Alsace et en Moselle. Changement ou fıxite
?

Ma Aza Atmosferi

Author:
Publisher: Anadolu Universitesi
ISBN: 9750604024
Size: 46.27 MB
Format: PDF, Docs
View: 2938
Download Read Online
Bunu elde etmenin temel yolu da ürünü ellemekten, s›kmaktan, sallamaktan,
okflamaktan geçer. Bu sebeple ma¤aza içinde ürünlere dokunulmamas› istendi¤
inde ço¤u müflteri, özellikle dokunma ihtiyac› yüksek olanlar, bu durumdan
rahats›z olur ve genellikle ma¤azay› terk eder. Benzer bir flekilde, ma¤azan›n
havas›z ve scak olmas› müflteriyi rahats›z eder ve onu ma¤azadan kaç›r›r. Ma¤
azalarda ... “Aloe Vera Kokulu Tiflörtler”, Cosmopolitan, Haziran, Say›: 18, s. 48.
Beckman ...