R D L M L K Ve S Sel T N

Author: Recep Toparlı
Publisher:
ISBN: 9789751603609
Size: 54.77 MB
Format: PDF
View: 559
Download Read Online
1 (4) Bir şeyin dış tarafı 298a/8 (2) Satan, satıcı 298b/6 (1) Satılmak 388b/3 (16)
Satın almak 271. /I (103) Mitoloji 19b/8 (1) Doğru, 166b/3 (1) ş. bol- 156b/3 (1) s.
kıl- 156b/l (3) lbadet yeri, tapınak 150a/2 (1) Sansar 354b/6 (1) Yüz çevirmek,
dönmek 293b/3 (2) Soğuk 117b/8 (9) s. bol- 105a/8 (1) Soğukluk 105b/7 (3) bkz.
safukluk Ekin savurmak 473b/7 (1) Soğutmak 148b/3 (2) 1. Çalışmak s. kıl- 91a/8
(14) s. kıldur- 398a/l (3) say- şayd şayhânî sâyib şayrafî sebeb seccade secde
sehv ...

Yillik Islami Ilimler Arastirma Vakfi

Author: İslâm̂ı İlimler Araştırma Vakfı
Publisher:
ISBN:
Size: 68.62 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2001
Download Read Online
İmam Şâfiî ise, bu nevi deliller dinlenmez, çünkü satıcı yalan söylemiş veya yalan
söylemesine fırsat tanınmış olabilir. Ona düşen görev tedbirlice hareket etmesidir,
der. İmam Mâlik'in bu konudaki görüşü ise eğer mebi müşterinin elinden çıkmışsa
o takdirde müşteri malın kab* zettiği günkü kıymetini vermekte veya gerçek
semeni ödemekte muhayyerdir (84). 80) Bidâyetü'l-Müctehid c. 2, s. 243. el-
Muğni c. 4, s. 199. 81) Bidâyetü'l-Müctehid c. 2, s. 243Ümm c. 3. s. 93. 82) ez-
Zeyleî c.

Y Ll K Sl M Limler Ara T Rma Vakf

Author: İslâmı̂ İlimler Araştırma Vakfı
Publisher:
ISBN:
Size: 36.66 MB
Format: PDF, ePub
View: 7214
Download Read Online
İmam Şafiî ise, bu nevi deliller dinlenmez, çünkü satıcı yalan söylemiş veya yalan
söylemesine fırsat tanınmış olabilir. Ona düşen görev tedbirlice hareket etmesidir,
der. İmam Mâlik'in bu konudaki görüşü ise eğer mebi müşterinin elinden çıkmışsa
o takdirde müşteri malın kab- zettiği günkü kıymetini vermekte veya gerçek
semeni ödemekte muhayyerdir (84). 80) Bidâyetü'l-Müctehid c. 2, s. 243. el-
Muğnî c. 4, s. 199. 81) Bidâyetü'l-Müctehid c. 2, s. 243Ümm c. 3, s. 93. 82) ez-
Zeyleî c.

En S L M S Mir N

Author: Abdurrahman Hibrı̂
Publisher: Turk Kutuphaneciler Dernegi Edirne Subesi
ISBN: 9789757653561
Size: 34.70 MB
Format: PDF, Mobi
View: 296
Download Read Online
BEYİT Hengâme-gîr olursa surahi 'aceb değil Kim niçe pehlivanı basar bir ay ağ
ile □KABAYİ: Kul cinsinden olup Ali Paşa çarşısında hazır giyişi satıcısı olduğu
için Kabâyî mahlasını almıştır. (H:1030/M:1620) yılında vefat etti. -KAMİ EFENDİ:
Kadılar arasında yaşamıştır. Şi'irleri ve sözleri eşsizdir. Bu matla onundur. BEYİT
Çak etdi yakanı gül gibi 'uşşâkda sîne aç Gel bahşîş eyle kullara şâhım hazîne aç
-KERİMİ: Kanuni dönemi şâirlerindendir. Ben, Edirne hakkında Kerîmi mahlası ile
 ...

Tarih Ara T Rmalar Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 56.89 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4280
Download Read Online
Nizâmü'l-mülk, bir gün bir tere satıcısına, talebi üzerine bir miktar para verdi.
Satıcı dua dediyor, hayır işlerine rağbeti dolayısiyle âlimler de onunla meclis
akdediyorlardı (Köy men Büyük Selçuklu İmparatorluğu' nun Kurulusu, 111, 64).
İbn Hâllikan'da Nizâmü'l-mülk'ün sûfi ve fakihleri himaye edip onlara ihsan
verdiğini kaydeder. Bunun sebebini Nizâmü'l-mülk şöyle izah etmiştir: "Bir
zamanlar bir emîr'in yanında çalışıyordum. Bir sufî bana şu nasihatta bulundu: "
Sono faydası ...

Deniza Iri Sati Lar Giri Bo Altmada Sati Lar Yazan Turgut Kalps Z

Author: Turgut Kalpsüz
Publisher:
ISBN:
Size: 59.69 MB
Format: PDF, ePub
View: 7301
Download Read Online
ellifler yüklenmek suretiyle satışları, geminin tayini suretiyle yapılan' satışların
daha y u- ş a t ı l m ı ş bir şekli (un assouplissement de la vente par navire
designe) addetmektedirler (205). Ancak bir taraftan satıcıyı gemiyi tayin
mecburiyetinden kurtarırken; diğer taraftan gönderilen malların yolculuk sırasında
tesadüfen zayi olmaları veya kötüleşmeleri halinde dahi, teslim mükellefiyetinin
devam edeceğini öngörmesi itibariyle yüklenmek suretiyle satış, bize geminin
tayini suretiyle satıştan ...

T Rkiye Diyanet Vakf Sl M Ansiklopedisi

Author: Türkiye Diyanet Vakfı. İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü
Publisher:
ISBN: 9789753894548
Size: 21.40 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1881
Download Read Online
Mâlikîler bunu müşteri açısından neceşe (muvazaalı arttırma) kıyaslamakta ve
satıcının rızasını zedelediğini düşünmektedir. ... Şâfıîler'den Mâlikîler'e katılanlar
varsa da diğerleri bunun için satıcının necesten haberi bulunması kaydını
koymazlar. ... 96-97, 402; Ibnü'l-Mülakkın. Tuh- fetû'l-muhtâc ilâ edilleti'l-Minhâc (
nşr Abdullah b Saâf el-LIhyânî). Mekke 1406/1986, IV, 314, 315-316; İbnü'l-H
ümâm. Fethu'l-kadir, VI, 476- 477, 479, Hattâb. Mevâhibü'l<elîl, Beyrut 1398. IV,
237-239 ...

Sl M Ansiklopedisi Sl M Kaade

Author: Türkiye Diyanet Vakfı
Publisher:
ISBN:
Size: 31.71 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3282
Download Read Online
Bir satım akdinde satıcı, satıma konu olan mal (mebf) üzerinde başka bir
kimsenin hakkı bulunmadığını da taahhüt etmiş sayıldığından istihkak davasının
sabit olması satıcının bu taahhüdünü yerine getirmediği anlamına gelir. Bunun ...
Mâlikîler, bu durumda dahi alıcının satıcıya rücû edebileceği görüşündedir.
Mâlikîler ... VIII, 173;lbn Rüşd. Bidâyetü'l-mûctehid, II, 296-297; Kadî- hân. el-
Fetâuâ, Kahire 1313, II, 270; IV, 470; V, 2; VII, 544; İbn Kudâme. el-Muğnî, IV, 597
-598; Osman b.

Langenscheidt Pocket Turkish Dictionary

Author: Resuhi Akdikmen
Publisher: Langenscheidt Publishing Group
ISBN: 9781585735228
Size: 53.46 MB
Format: PDF, Mobi
View: 5757
Download Read Online
Bn. I'seibbl] adj. satila- bilir. sales clerk Am. ['seilzklaikl n. tezgah- tar;~-man [.man
] (pi. -men) n. satici; tezgahtar; -wom-an (pi. -women) n. satici ... ballgu sa-loon [sa
'lu:n] n. buyiik salon; (gemi- de) birinci mevki salon; Am. meyha- ne; ~ (ear) Bri.
MOT biiyiik otomobil. limuzin. salt [so:lt] 1. n. tuz; fig. lezzet. tat tuz; 2. adj. tuzlu;
tuzlanmts; 3. v/t. tuzlamak, salamura yapmak; -,-cel-lar ['sDilt- seb] n. tuziuk:~-pe-
tre. /lm.~-pe-ter CHEM [.pi:ta] n. giihercile; ^-wa-ter adj. tuzlu su ...: ~-y [-1] (-ler, -!
est) ...

Metu Studies In Development

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 40.76 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4519
Download Read Online
II.1466) Alıcı Satıcı Hür Satıcı Hür Satıcı Hür Alıcı Satıcı Azatlı
E. E. E. K. K. E. K. K. E. E. E. K. K. E. K. K. E. E. E. K.
K. E. K. K. E. E. E. K. K. E. K. K. _ 5 ı 600 _- 1.350 _ 1.600 600 3.000 . 1.700 v
3.500 1.000 600 ... 1.100a 1.500 ' 1.200 GM. Müs. 16.500 1, 200 Müs. C.M. 2.500
600 _ __ * 1-000 1-700 3.000 3.000 10.000 3.300 800 300 1.400 1.400 4.500 ' `
400 500: LM' 2.700 450a 30' 350, 4.700 3.000* l ‹ _ ı U 6.500 1.600 35 1.900
1.700 1.000 3.500 10.000 700 1.100 1-200 700 1.000.