Vak Flar Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 59.25 MB
Format: PDF, Docs
View: 6018
Download Read Online
194-95;. idem, "İmparatorluk Devrinde Toprak Mülk ve Vakıflarının Hususiyeti",
Türkiye'de Toprak Meselesi; Toplu Eserler l içinde, İstanbul, Gözlem Yayınları,
1980, s. 260. Şer'iyye sicilleri kullanılarak vakıfların incelendiği bazı çalışmalar
için bkz., Suraiya Faroahi, "Vakıf Administration in Sixteenth Century Konya, The
Zaviye of Sadreddin-i Konevi", Journal of the Economic and Social History of the
Orient, XVII/2, 1974, 145-172; Oded Peri, "The Waaf as an İnstrument to Increase
and ...

Men E I Ve Tarihi Geli Imi A S Ndan Vak Flar

Author: Nazif Öztürk
Publisher:
ISBN:
Size: 75.99 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2832
Download Read Online
Üçüncü Bölüm VAKFIN ÇEŞİTLERİ Vakıf çeşitlerini değişik şekillerde
sınıflandırmak mümkündür. Biz bunlar arasından, İmparatorluk ve Cumhuriyet
devri olmak üzere önce iki ana bölüme ve bunu takiben de talî derecede
kısımlara ayırarak vakıf çeşitlerini izaha çalışacağız. Bu ayırımla, eski ve yeni
hukuk arasında, vakıf müessesesi bakımından nazari olduğu kadar tatbiki
mahiyeti de hâiz bir mukayese yapmak imkânı hasıl olacaktır. Çünkü Cumhuriyet
devrinde kabul edilmiş olan vakıf ...

D Nya Imparatorluk Ve Toplum

Author: Reşat Kasaba
Publisher: Kitap Yayinevi Ltd.
ISBN: 9758704826
Size: 30.91 MB
Format: PDF, ePub
View: 7470
Download Read Online
Örneğin Kara Osmanoğlu ailesinin batı Anadolu'nun büyük kesimindeki kırsal
yapıların örgütlenmesi ve dönüşümünde anahtar rol oynadığı iyi bilinir. Bu aile 17
.- 20. yüzyıllar arasında resmi ve gayri resmi olarak bölgede bir dizi önemli görev
üstlenmiştir.25 Anastasius'un ev sahibi Hacı Pulat bu hanedanın en ünlü
kişilerinden biridir. Tarihsel kaynaklar onun Manisa civarında bir çeşme, iki köprü
, ilci taş döşeli yol ve yedi kuyu yaptırdığını yazar. Ayrıca 75 parça mülküyle vakıf
kurup ...

Perspectives On Ottoman Studies

Author: Comité international d'études pré-ottomanes et ottomanes. Symposium
Publisher: LIT Verlag Münster
ISBN: 3643108516
Size: 68.32 MB
Format: PDF
View: 2515
Download Read Online
İstanbul'da bir vakıf kurarak buna bir milyon frank bağışlamaya karar vermiş
bulunuyorum. Bu vakıf, eğitim alanındaki çalışmaları ile imparatorluk içindeki
Yahudilerin durumunu iyileştirecektir."48 Bu amaçla kurulan vakfın yönetimi
A. I. U.'ye verilmişti. Zaten Baron de Hirsch; A. I. U.'in faaliyetlerini yakından takip
eden birisiydi. Zengin bir hayırsever olan dayısı Salomon Goldschmidt ile kuzeni
Sacki Kann, A. I. U.'nin merkez komite üyesi idiler. Hirsch ve karısı Clara,
ölümlerine kadar ...

T Rk Vak F Medeniyeti Er Evesinde Mimar Sinan Ve D Nemi Sempozyumu

Author: İbrahim Ateş
Publisher:
ISBN:
Size: 20.74 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2317
Download Read Online
Matbaa, maalesef, geç gelmiş, Yine maalesef, matbaayı Yahudiler, Rumlar,
Ermeniler almışlar, kendi dillerinde kitap çıkarmışlar; ama Osmanlı'da 18 inci
yüzyıla kadar yasaktır, giremedi. Ben, sayın meslektaşım MİROĞLU'yla biraz
tartışma ortamına girmek istiyorum, zaten ilim budur. Ben de biraz önce "
İmparatorluk" sözünü kullandım, tenkit ettiler. Doğru, hakları var; ama şimdiye
kadar biz hocalarımızın kitaplarında hep "İmparatorluk" sözünü gördük. İşte
burada Sayın Hocam Profesör ...

Eski Vak F H K Mlerimiz Mer Hilmi Efendi Ve Vak Flarla Ilgili Baz Inceleme Ve Sorunlar

Author: Aydın Tuncay
Publisher:
ISBN:
Size: 23.19 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 4244
Download Read Online
SUNU Türk Osmanlı İmparatorluğunun dünyanın en uzun ömürlü gerçek
imparatorluklarından biri olarak tarihe geçtiği herkesce bilinen bir hakikattir (1).
Gerçekten bir avuç Türk çok kısa bir zaman içinde dünyanın en uzun ömürlü
imparatorluklarından birini kuruyor ve bu İmparatorluğun çöküşü bile üç yüz yıl
sürüyor. Bu, tarihin eşini kaydetmediği bir vakıa, İnancım odur ki gerçek anlamda
imparatorluk meydana getirmek, sadece askerî bir güç işi olmayıp en az onun
kadar kuvvetli bir ...

Mparatorluk Ba Kentinden K Lt R Ba Kentine Stanbul

Author: Feridun Mustafa Emecen
Publisher:
ISBN: 9786054208616
Size: 27.91 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2855
Download Read Online
Bunlann yanında Osmanlı Arşivi'ndeki muhtelif tasnifler içinde yer alan dosya
veya belge eklerinde de, dönemin görevlileri tarafından kullanılmak üzere Evkaf
Nezareti'nin bürolarından talep edilen vakıf temessük suretleri bulunmaktadır.
Ancak yukanda bahsedilen müteferrik kayıtların sayısı sınırlıdır ve sadece ilgili
konuya atfen orada bulunmaktadırlar. Arşivde toplu olarak bulunmadığından
genel bir değerlendirmeye imkân verememektedirler. Fakat bahse konu olan
temessük ...